Over ons 2019-07-14T09:19:00+00:00

Historie

In het voorjaar van 2008 maakte de regering zich zorgen over mogelijke heftige reacties van Nederlandse bevolkingsgroepen bij het verschijnen van een kwaadaardige en denigrerende film over de Koran.

Door de burgemeester van Ede werd in samenwerking met de voorzitter van de Raad van Kerken een manifest opgesteld met een Oproep tot Respect (zie Hieronder). Daar werd door ruim zestig levensbeschouwelijke, maatschappelijke en politieke organisaties positief op gereageerd met een ondertekening van dat manifest.

Op een bijeenkomst met de ondertekenaars op het gemeentehuis, werd besloten dat er reden was om daadwerkelijk iets te gaan doen met deze oproep. In een grote vergadering bij de Turkse Sociaal Culturele Verenging Ede werd op 26 Maart 2008 daarvoor een stuurgroep opgericht, bestaande uit circa 12 vertegenwoordigers van de organisaties die de Oproep tot Respect hadden ondertekend.

Later is een klein bestuur voor de dagelijkse gaan van zaken benoemd. Uit de stuurgroep zijn toen der tijd twee kerngroepen gevormd, elk van een activiteit. De stuurgroep is actief bezig geweest de doelen van het eerste uur te bewaken en in daden om te zetten. Zij vertegenwoordigen de circa 60 ondertekenaars c.q morele ondersteuners van de Oproep tot Respect van Maart 2008.

In de periode 2008 tot 2012 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd door het toenmalig bestuur met als doel ontmoeting en dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Ede. In het tabblad activiteiten kunt u een overzicht vinden van de activiteiten in die periode.

In 2012 en 2013 zijn minder activiteiten ontplooid door Samen voor Ede. Dit was aanleiding om in 2014 te onderzoeken of er nog behoefte was aan een platform voor diversiteitsvraagstukken in Ede.  Het bleek dat een dergelijke behoefte er nog steeds is, met name als een brug tussen de vele maatschappelijke, politieke, culturele, godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties die Ede kent. Dit heeft er toe geleid dat in 2015 een nieuw bestuur is aangetreden en Samen voor Ede een Stichting is geworden. Samen met alle partijen die zich betrokken voelen bij het gedachtengoed van Samen voor Ede worden activiteiten geïnitieerd, passend bij de behoefte van deze tijd en dit moment.

De manifest ondertekenaars waren:

Irshad, AMNE adviesgroep Marokkaanse Nederlandse Ede, stichting Marokkaanse Moslims Ede, Grote Turkse Moskee, Somalische vereniging, Raad van Kerken Ede, Open Hof, Taborgemeente, NFB Ede, Stichting Werkgroep Vluchtelingen, Emmaus Ede, Milli Gorus, Stichting Fitam, Edese Turkse Sociaal Culturele Vereniging, C.R.L.J.E., Italiaanse Vereniging, ROCA12, BAHAI Ede, Vereniging Afrikaanse Vrouwen in Nederland, Huis El Karam, Basisgemeente Exodus Ede s.o, Stichting Islamitich Centrum, Orde van Vrijmetselaren, Evangelische Lutherse gemeente Ede e.o, Doopsgezinde Gemeente Wageningen wijk Ede, Leger des Heils, Rooms Katholieke Kerk, Parochie de Goede Herder, Hervormde Gemeente Ede, hervormde Gemeente Bennekom, Hervormde Gemeente Wekerom, Baptistengemeente Ede, De kei, Zevendedags Adventisten, Welstede, Geloofsgemeenschap Hartenberg, Gereformeerde Kerk Noorderkerk, Christenunie, VVD Ede, CDA ede, PVDA Ede, SGP Ede, GroenlinksePE, Gemeentebelangen, FC Jeugd ’90, CNV Publieke Zaak, FNV Bondgenoten Ede e.o. FNV Bouw, ’t Laag, ANSO Ede, COSBO Ede, Moluks Evangelische Gemeente Regio Lunteren e.o.

Ons Team

In juni 2015 is de Stichting Samen voor Ede ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bestuursleden zijn (2019}:

Mustafa Çelik (algemeen bestuurslid)
Peter Plooij (penningmeester)
Remko Steen (voorzitter)
Said Alouati (algemeen bestuurslid)

Oproep Voor Respect

Oproep tot respect voor elkaar

Art. 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,  levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,

Wij,

Vertegenwoordigers van moskeeën, kerken,  evangeliegemeenten, levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties, politieke partijen en het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende

 • Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van mensen in onze Edese samenleving;
 • Dat het grondrecht van vrije meningsuiting bron is van onze parlementaire democratie mits het niet aanzet tot haat en discriminatie;
 • Het grondrecht van godsdienstvrijheid en daarmee de vrijheid van elk persoon om zijn of haar godsdienstige of andere levensovertuiging vrijelijk te belijden en te praktiseren;

Constateren

Dat haatdragende uitlatingen en discriminatie in welke vorm dan ook in strijd zijn met onze rechtsorde en een negatieve bijdrage leveren aan de integratie en onze samenleving;  is niet toegestaan.

Nemen afstand van

 • Elk onnodig en bij herhaling kwetsen van een bevolkingsgroep of individu, waardoor hun waardigheid in diskrediet wordt gebracht;
 • Elke opzettelijke vorm van beperking, bespotting, minachting of geringschatting van of over welke godsdienst of levensovertuiging dan ook;

Wensen

 • Dat deze oproep zichtbaar maakt dat inwoners van Ede elkaar kunnen en willen aanspreken op ieders verantwoordelijkheid;
 • Dat inwoners van Ede het voor elkaar opnemen bij verdeeldheid of bedreiging;

Zoeken

 • Samenwerking in plaats van verdeeldheid;
 • Ontmoeting in plaats van afzondering;
 • Vertrouwen in plaats van vooroordelen;
 • Bondgenootschap in plaats van strijd;

Roepen op

 • Elkaar te respecteren, te waarderen en te luisteren naar de ander die even waardevol is als jij;
 • Binnen zijn hof haar kring ruchtbaarheid te geven aan deze oproep en elkaar aan te spreken als in strijd met deze oproep wordt gehandeld of gesproken.